Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytułach
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Klauzula informacyjna dla subskrybentów Newslettera

Newsletter – umowa o dostarczenie Newslettera:

 1. Administratorem danych osobowych jest przez Salus-Usługi Sp. z o.o. z siedzibą w Kłodzku wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w/dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000372127, o kapitale zakładowym 48300,00 , NIP 883 18 43 923, REGON 021394770.

 Kontakt: (Adres e-mail Sprzedawcy: optyka@saluscm.pl
• Numer telefonu Sprzedawcy (+48) 74 647 2110; 575 926 143.

 1. W przypadku wyrażenia chęci otrzymywania Newslettera (subskrypcja Newslettera), pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem zawierana jest Umowa o dostarczenie Newslettera, w oparciu o zasady, o których mowa w Regulaminie. W związku z tym faktem, Administrator przetwarza dane w celu:
  • zawarcia Umowy o udostępnienie Newslettera (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. w zw. z przepisami o ochronie praw konsumentów oraz w zw. z przepisami o treściach i usługach cyfrowych) – „wykonanie umowy” oraz „realizacja obowiązków prawnych”,
  • dochodzenie roszczeń wynikających z Umowy o udostępnienie Newslettera, rozpatrywanie reklamacji dot. Umowy o udostępnienie Newslettera jako przedmiotu świadczenia cyfrowego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”; terminy dochodzenia roszczeń wynikających z ww. Umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny w zw. z przepisami o treściach i usługach cyfrowych, w zw. z przepisami o prawach konsumentów.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu zrealizowania Umowy o udostępnienie Newslettera, w szczególności takie jak:
  • imię,
  • nazwisko,
  • adres e-mail.
 3. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
  • czas niezbędny do realizacji umowy (okres subskrypcji Newslettera),
  • czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, np. przepisy podatkowe, przepisy konsumenckie, przepisy o treściach i usługach cyfrowych,
  • czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
  • czas do momentu wyrażenia sprzeciwu,
  • czas do momentu zaprzestania wydania Newslettera.
 4. Dane mogą być przekazywane podmiotom pomagającym Administratorowi w realizowaniu ww. celów, w tym przede wszystkim producentom, dostawcom i serwisantom rozwiązań IT dla dostarczania Newslettera oraz funkcji z nim powiązanych, z których korzysta Administrator. W pozostałym zakresie dane mogą być przekazane uprawnionym organom państwowym.
 5. Przekazanie wskazanych powyżej danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne dla dostarczenia Newslettera. Brak przekazania danych może uniemożliwić dostarczenie Newslettera. Dane nie podlegają profilowaniu w celu podejmowania decyzji.